Αποτελέσματα 9μήνου 2008/2009

Ο όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το εννιάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης 2008/2009:
 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 356,62 εκατ. σε σχέση με € 307,68 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 15,91%. Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον τα καταστήματα του ομίλου στην Ελλάδα διατήρησαν την δυναμική τους ενώ αύξηση του κύκλου εργασιών σημείωσαν και τα καταστήματα του ομίλου στην Κύπρο. Το υπερ-κατάστημα του ομίλου στη Βουλγαρία μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας συνεχίζει να παρουσιάζει εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κατά το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης η εταιρεία προχώρησε τον Ιανουάριο στο κλείσιμο του καταστήματος στον Χολαργό στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του δικτύου ενώ ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο υπερ-κατάστημα του Ομίλου στον Ασπρόπυργο 9.200τ.μ.
 

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 52,79% έναντι 52,64% της αντίστοιχης περσινής περιόδου ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 99,30εκατ. σε σχέση με € 90,32 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 9,94%. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά την αύξηση των εξόδων λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του ομίλου, της αναδιάρθρωσης των καταστημάτων του Ομίλου και της αυξημένης ανάγκης για διαφήμιση. Σημειώνεται ότι τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω του ότι το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία είχε εισπράξει μέρος αποζημίωσης ύψους € 2,13εκατ που αφορούσε την ζημιά από πυρκαγιά του καταστήματος του Κολωνού καθώς και είχε συμπεριλάβει κέρδος από πώληση ακινήτου ύψους € 0,450 εκατ. περίπου.
 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 86,64 εκατ. αυξημένα κατά 9,57%. Συνέπεια των παραπάνω και αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στην αναβαλλόμενη φορολογία ύψους € 1,2εκατ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 68,06 εκατ. αυξημένα κατά 15,92%. Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο η εταιρεία για το αποθεματικό που είχε σχηματίσει βάσει του Ν.3220/2004 υποχρεώθηκε σε έντοκη αναδρομική φορολόγηση και τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν με φόρο € 1,4 εκατ.
 

Καθώς έχει ολοκληρωθεί και η περίοδος του Πάσχα που αποτελεί το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι ο ρυθμός της αύξησης των πωλήσεων για την τρέχουσα οικονομική χρήση που λήγει τον Ιούνιο του 2009 θα αυξηθεί με ρυθμό μεγαλύτερο του 15%. Με στόχο τη διατήρηση του μικτού κέρδους η διοίκηση του Ομίλου έλαβε την στρατηγική απόφαση να αφαιρέσει από το προϊοντολογικό μείγμα προϊόντα που δεν συνεισφέρουν στο μικτό περιθώριο του Ομίλου και συγκεκριμένα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (κονσόλες) που αποτελούν και το 6% του κύκλου εργασιών. Κατά συνέπεια για την επόμενη οικονομική χρήση (Ιούλιος 2009-Ιούνιος 2010) η διοίκηση του ομίλου εκτιμά για τον όμιλο ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων θα ανέλθει στο 8%, ο ρυθμός αύξησης των κερδών προ φόρων θα ανέλθει στο 6% ενώ και ο ρυθμός αύξησης των κερδών μετά από φόρους εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 6%.
 

Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 44 καταστήματα εκ των οποίων τα 41 είναι στην Ελλάδα, τα 2 στην Κύπρο και το 1 στη Βουλγαρία ενώ κατά την διάρκεια της επόμενης οικονομικής χρήσης αναμένεται η λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων ένα στην Ελλάδα και ένα στην Βουλγαρία ενώ το τρίτο κατάστημα στη Βουλγαρία μετετέθη για την επόμενη οικονομική χρήση.