Αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης 2008/2009

Αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης 2008/2009
 

Ο όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης 2008/2009:
 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 276,0 εκατ. σε σχέση με € 238,5 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 15,72%. Ο όμιλος κατάφερε να πετύχει αυτή την εξαιρετική επίδοση κυρίως με την συμβολή των καταστημάτων της Ελλάδας που διατήρησαν την δυναμική τους και την εξαιρετική επίδοση του υπέρ-καταστήματος της Βουλγαρίας. Η απόδοση των καταστημάτων της Κύπρου κρίνεται ικανοποιητική καθώς πέτυχαν αύξηση του κύκλου εργασιών παρά το γεγονός ότι η εταιρεία πήρε τη στρατηγική απόφαση να μειώσει τις τιμές (Euro parity) μετά την υιοθέτηση του Ευρώ από τη χώρα.
 

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 51,68% έναντι 51,49% της αντίστοιχης περσινής περιόδου ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 78,74εκατ. σε σχέση με € 72,43 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 8,7%. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά την αύξηση των εξόδων λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του ομίλου, της συνεχιζόμενης αναδιάρθρωσης των καταστημάτων του Ομίλου και της αυξημένης ανάγκης για διαφήμιση. Σημειώνεται ότι τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω του ότι το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία είχε εισπράξει μέρος αποζημίωσης ύψους € 1,9εκατ που αφορούσε την ζημιά από πυρκαγιά του καταστήματος του Κολωνού καθώς και είχε συμπεριλάβει κέρδος από πώληση ακινήτου ύψους € 0,450 εκατ.
 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 70,2 εκατ. αυξημένα κατά 8,1% καθώς υπήρξε συγκράτηση των χρηματοοικονομικών εξόδων καθώς η διοίκηση της εταιρείας έχει εξασφαλίσει επαρκή κεφάλαια σε ευνοϊκούς όρους. Συνέπεια των παραπάνω και αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στην αναβαλλόμενη φορολογία ύψους € 1,3εκατ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 55,40 εκατ. αυξημένα κατά 15,03%. Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο η εταιρεία για το αποθεματικό που είχε σχηματίσει βάσει του Ν.3220/2004 υποχρεώθηκε σε έντοκη αναδρομική φορολόγηση και τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν με φόρο € 1,4 εκατ.
 

Ο Όμιλος παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον συνεχίζει την επενδυτική του δραστηριότητα. Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2008-Ιούνιος 2009 προχώρησε στο άνοιγμα τριών νέων υπέρ-καταστημάτων. Τον Ιούλιο ξεκίνησε η λειτουργία του υπέρ-καταστήματος στον Προμαχώνα Σερρών ενώ τον Αύγουστο ξεκίνησε η λειτουργία δύο καταστημάτων στην Αθήνα, στην οδό Πειραιώς και το στο Μαρούσι. Επίσης, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του δικτύου η εταιρεία προχώρησε τον Ιανουάριο στο κλείσιμο του καταστήματος στον Χολαργό. Το δεύτερο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το νέο υπερ-κατάστημα του Ομίλου στον Ασπρόπυργο 9.200τ.μ..
 

Επίσης, η θυγατρική εταιρεία στην Βουλγαρία έχοντας στην κατοχή της έξι εκτάσεις προχωρά στις απαιτούμενες διαδικασίες με σκοπό τη λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων την επόμενη οικονομική χρήση Ιούλιος 2009-Ιούνιος 2010.
 

Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 43 καταστήματα εκ των οποίων τα 40 είναι στην Ελλάδα, τα 2 στην Κύπρο και το 1 στη Βουλγαρία.