Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2007, 2008 και 2009

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.1 περ.(ιβ) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η JUMBO A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27.1.2010 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των τριών διαχειριστικών χρήσεων 01.07.2006-30.06.2007, 01.07.2007-30.06.2008 και 01.07.2008-30.06.2009.

Τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις και προκαταβολή φόρου για την τελευταία ελεγχόμενη χρήση, συνολικού ύψους ευρώ 580.623,00 (ήτοι € 471.865,00 φόροι και προσαυξήσεις και € 108.758,00 προκαταβολή φόρου).

Το προαναφερθέν ποσό δεν θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 01.07.2009-30.06.2010, καθότι η Εταιρεία είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις προηγούμενες χρήσεις 2007, 2008 και 2009.
Η ως άνω οφειλή εξοφλήθηκε εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο.