Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007, ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος “First Eagle Investment Management LLC” στην εταιρεία έχει ανέλθει του ορίου του 5% από την 17.8.2011, όπως γνωστοποιήθηκε προς την εταιρεία την 19.8.2011. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση ο μέτοχος “First Eagle Investment Management LLC” στις 17.8.2011 ήταν έμμεσα κάτοχος 6.957.912 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή ποσοστού 5,35%. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με προηγούμενη υποχρεωτική ενημέρωση, που είχε πραγματοποιηθεί την 27.6.2011, ο μέτοχος “First Eagle Investment Management LLC” ήλεγχε ποσοστό 5,06% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Η παρούσα ανακοίνωση υποβάλλεται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, καθόσον το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που κατείχε ο υπόχρεος μέτοχος ήταν 4,94% και στις 17.8.2011 ανήλθε του ορίου του 5%