Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος “First Eagle Investment Management LLC” στην εταιρεία έχει ανέλθει του ορίου του 5% από την 14η Ιουνίου 2011, όπως γνωστοποιήθηκε προς την εταιρεία την 27η Ιουνίου 2011.


Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση ο μέτοχος “ First Eagle Investment Management LLC ” στις 14 Ιουνίου 2011 ήταν έμμεσα κάτοχος 6.573.206 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή ποσοστού 5,06%.