Σταθερές πωλήσεις, χαμηλές τιμές, αυξημένα τα καθαρά κέρδη • Αυξήθηκαν κατά 19,39% τα καθαρά κέρδη στα € 94,6εκατ • Επιστροφή κεφαλαίου 0,17€/μτχ

Στο δυσκολότερο 12μηνο για το ελληνικό λιανεμπόριο, ο Όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, παρουσίασε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κατά την οικονομική χρήση Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011 οι πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε € 489,97εκατ από € 487,33 εκατ που ήταν την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξης του 0,54%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 94,60 εκατ. έναντι € 79,24 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 19,39%.

Ο Όμιλος κατά την χρήση που έκλεισε στις 30.06.2011 λειτούργησε 7 νέα υπερκαταστήματα. Συγκεκριμένα 3 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 3 στη Βουλγαρία τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν μελλοντικά στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 53,21% έναντι 54,09% της περσινής χρήσης επηρεασμένο σε σημαντικό βαθμό από τη στρατηγική απόφαση της διοίκησης να μην αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της παρά την αύξηση του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα. Η μείωση αυτή στο μικτό περιθώριο είναι μικρότερη από αυτή που η διοίκηση είχε αρχικά εκτιμήσει για την κλειόμενη χρήση 2010/2011 καθώς υπήρξαν παράγοντες που επέδρασαν εξισορροπητικά όπως η ισοτιμία του Ευρώ έναντι του δολαρίου και το μικρότερο κόστος μεταφοράς. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €135,15 εκατ. σε σχέση με €144,73 εκατ. που ήταν την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση 6,62%. Tα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε € 94,60 εκατ. έναντι € 79,24 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 19,39%.

Η διοίκηση της εταιρείας μεταξύ άλλων θεμάτων θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 3 Νοεμβρίου 2011 την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των € 0,17 ανά μετοχή και την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον ο Όμιλος έχει σχεδιάσει την λειτουργία 6 νέων καταστημάτων για την οικονομική χρήση 2011/2012 και συγκεκριμένα 3 στην Ελλάδα και 3 στην Βουλγαρία. Τον Ιούλιο του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα ιδιόκτητο υπερκατάστημα στην πόλη Burgas της Βουλγαρίας συνολικής επιφάνειας 18.000τ.μ. και τον Σεπτέμβριο του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα ενοικιαζόμενο κατάστημα στην Ελευσίνα.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 αναμένεται να λειτουργήσουν 2 ακόμα καταστήματα, ένα ενοικιαζόμενο στην περιοχή Γιαλού (Σπάτα) συνολικής επιφάνειας 9.000τ.μ και ένα ιδιόκτητο στην περιοχή των Γιαννιτσών επίσης συνολικής επιφάνειας 9.000τ.μ. Μέχρι το τέλος της χρήσης (30/06/2012) θα λειτουργήσει ένα ιδιόκτητο κατάστημα στην πόλη Russe συνολικής επιφάνειας 12.000τ.μ.. και ακόμα ένα ιδιόκτητο κατάστημα στη Σόφια συνολικής επιφάνειας 12.000τ.μ.

Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει ένα δίκτυο που αποτελείται από 54 καταστήματα εκ των οποίων τα 45 είναι στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 6 στη Βουλγαρία.