Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας

Ανακοινώνεται από την εταιρεία JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 25.7.2012, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 27.292.132,77, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από το ποσό των ευρώ 1,40 στο ποσό των ευρώ 1,19 ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,21 ευρώ ανά μετοχή. Μετά και την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ 154.655.419,03, διαιρούμενο σε 129.962.537 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,19 η κάθε μία.
Την 28.8.2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-5452 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. Α’ του Καταστατικού της εταιρείας και σχετική Ανακοίνωση εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθ. πρωτ Κ2-5452(δις)
Το Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 04.09.2012 ενημερώθηκε για την εν μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους μετρητών ποσού ευρώ 0,21 ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την 7.9.2012 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 1,19 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους 0,21 ευρώ ανά μετοχή.
Από την ίδια ημερομηνία (07.09.2012), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού 0,21 ευρώ, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) , είναι οι μέτοχοι που θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 11.9.2012, για την εταιρεία μας.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 17.9.2012. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank, ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Τράπεζα EFG Eurobank, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη Τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
  3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.
  4. Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την Δευτέρα 17.12.2012 και εφεξής, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας). Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2104805267 υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη).