Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007-Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν. 3556/2007, ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία “Fairfax Financial Holdings Limited” στην εταιρεία έχει ανέλθει του ορίου του 5% από την 22.6.2012, όπως γνωστοποιήθηκε προς την εταιρεία την 26.6.2012. Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση η εταιρεία “ Fairfax Financial Holdings Limited” στις 22.6.2012 ήταν έμμεσα, μέσω πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών του, ο κάτοχος 7.020.000 μετοχών και δικαιώματα ψήφου της "JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ή ποσοστού 5.402% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Καμία άλλη εταιρεία του ομίλου «Fairfax Financial Holdings Limited» κατέχει άμεσα ή έμμεσα, μετοχές και δικαιώματα ψήφου που υπερβαίνουν το όριο του 5% της Εταιρείας.