Οικονομικό Ημερολόγιο 2012/2013

Στα πλαίσια ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες, ήτοι:

 

  • Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2011/2012 βάσει του Ν. 3556/2007: 03.09.2012 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο των Συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012 κατά ΔΛΠ: 04.09.2012.
  • Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2011/2012: 12.09.2012
  • (Σημείωση: Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στις 9:30 π.μ.)
  •  Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2011/2012: 1.11.2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011/2012.

Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 25.07.2012 αποφάσισε τη μείωση του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρώ 181.947.551,80 κατά το ποσό των ευρώ 27.292.132,77, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων 129.962.537 μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου ευρώ 0,21 ανά μετοχή με μετρητά στους δικαιούχους μετόχους. Σύμφωνα με το ήδη δημοσιευμένο Οικονομικό Ημερολόγιο:

  • Ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία και αποκοπής επιστροφής κεφαλαίου: 07.09.2012.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (record date): 11.09.2012.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου: 17.09.2012.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον τυχόν απαιτηθεί, να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού προηγουμένως ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.