Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κυρία Βασιλική Γιούτσου σύζυγος του νομικού συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ιωάννη Οικονόμου, προέβη την 03/12/2013 σε πώληση 24.918 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 299.016 Ευρώ και την 04/12/2013 προέβη σε πώληση 1.318 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 15.816 Ευρώ.