Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με ο άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.3556/2007- Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο «Jumbo A.E.E.»

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «JUMBO A.E.E.» ότι μετά την έγκριση και ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής, την 8.3.2013, συνολικά 14.516 ομολογιών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης € 10,00 του από 7.6.2006 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 32.139 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία, η διαπραγμάτευση των οποίων άρχισε στο ΧΑ τη 17.4.2013, το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 154.693.664,44, διαιρούμενο σε 129.994.676 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,19 η κάθε μία.
Η κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.