Ανακοίνωση για κλασματικά υπόλοιπα

Η εταιρεία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:
Από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, που αποφασίστηκε στην από 12.2.2014 Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, κατά το ποσό των ευρώ 7.039,613,98 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών και από τη μη διανομή μερίσματος, με την έκδοση 5.915.642 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,19 εκάστης, και τη διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 22 παλαιές), οι οποίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 11.3.2014, προέκυψαν 37.635 κλασματικά δικαιώματα.
Μετά την παρέλευση εξαμήνου από την άνω εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση, οπότε και εκπνέει η προθεσμία κατά την οποία παρέχεται στους Μετόχους το δικαίωμα είτε να διαθέσουν είτε να αποκτήσουν κλασματικά υπόλοιπα για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών, προτίθεται να προβεί στην εκποίηση των ως άνω κλασματικών υπολοίπων μετοχών και στην απόδοση του αναλογούντος ποσού στους δικαιούχους Μετόχους.
Τα κλασματικά υπόλοιπα θα εκποιηθούν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 2396/1996, όπως προστέθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 3371/2005 και την αριθ. 13/375/17.3.2006 απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η εταιρία θα ακολουθήσει την διαδικασία εκποίησης, όπως ορίζεται από το νόμο, ήτοι: θα αιτηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη χορήγηση άδειας για την εκποίηση, η οποία θα περιλαμβάνει τον καθορισμό των προς εκποίηση μετοχών, τον διορισμό Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργειά της και την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας. Οι μετοχές θα εκποιηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το ποσό της εκποίησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου θα είναι διαθέσιμο στους δικαιούχους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας στα γραφεία της έδρας αυτής στην οδό Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας στο Μοσχάτο, υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη, τηλ. 2104805267.