Ημερομηνία ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Eννεαμήνου της χρήσης 2014 /2015

Η Jumbo AEE θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του εννεαμήνου της χρήσης 2014/2015 την Δευτέρα 25.05.2015 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.jumbo.gr).