ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία» ή «Απορροφώσα») ανακοινώνει, ότι στις 04.07.2016 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 36.354.088 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,88 εκάστης, που προέκυψαν λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση (εφεξής η «Συγχώνευση») της εταιρείας ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Απορροφώμενη»), ενώ παράλληλα θα μειωθεί η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από €1,19 σε €0,88, σύμφωνα με τις αποφάσεις α) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 18 Μαΐου 2016 και β) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 18 Μαΐου 2016.
Σημειώνεται ότι, ημερομηνία της έναρξης διαπραγμάτευσης των 36.354.088 νέων μετοχών των δικαιούχων μετόχων της Απορροφώμενης και η ημερομηνία της μεταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας είναι η 04.07.2016.
Η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει ως ακολούθως:
• Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν ονομαστικής αξίας €6,00 με 202,1918131256950 νέες, άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας €0,88.
• Οι μέτοχοι της Απορροφώσας θα συνεχίσουν να έχουν μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε μία (1) μετοχή που είχαν πριν από τη Συγχώνευση, νέας ονομαστικής μετά ψήφου μετοχή νέας ονομαστικής αξίας €0,88.
Μετά τη συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπʼ αριθμ. πρωτ. 58238/02.06.2016 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 640856, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €119.732.587,92 και διαιρείται σε 136.059.759 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,88 η καθεμία.
Το έγγραφο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 σχετικά με την ως άνω συγχώνευση (εφεξής το «Έγγραφο»), για το περιεχόμενο του οποίου ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 29.06.2016 είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την ίδια ημέρα, ήτοι από τις 29.06.2016, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/deltia-apologismoi/engrafo-tou-arthrou-4-tou-n-3401-2005/ στην ιστοσελίδα της Απορροφώμενης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tanosirian.gr, και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ahtexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus. Επίσης, το ως άνω Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Κύπρου 9 και Ύδρας, 18346, Μοσχάτο, μέχρι και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου κατά τη συνεδρίασή της στις 30.06.2016 ενέκρινε την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 36.354.088 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που προέκυψαν λόγω της Συγχώνευσης και ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από €1,19 σε €0,88.
Οι νέες μετοχές, με τη νέα ονομαστική αξία, που προέκυψαν λόγω της Συγχώνευσης θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Κύπρου 9 και Ύδρας, 18346 Μοσχάτο Αττικής (κα Αμαλία Καραμητσώλη, Υπεύθυνη Μετόχων, τηλ.: 210 480 52 00).
Αθήνα, 30.06.2016