Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει στο κοινό ότι στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καταχωρήθηκε σήμερα, 14/4/2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού το από 05/04/2016 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωτέρω συγχωνευομένων εταιρειών.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω συγχωνευομένων εταιρειών προς τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους, όσον αφορά στη σχέση ανταλλαγής μετοχών μεταξύ των συγχωνευομένων εταιρειών, είναι οι μέτοχοι της «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να ανταλλάξουν μία (1) μετοχή της «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που κατέχουν με 202,1918131256950 νέες μετοχές της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι δε μέτοχοι της τελευταίας θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν.
Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο εταιριών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Μαΐου 2016 και την πλήρωση όλων των νομίμων διατυπώσεων.