ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ 2016/2017

Η Jumbo A.E.E. γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 24.02.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) χρήσης 2016/2017 ποσού 0,18 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, το οποίο είναι μέρος του μερίσματος της χρήσης 2016/2017. Το προμέρισμα, μετά την παρακράτηση φόρου 15%, ανέρχεται σε 0,1530 ευρώ ανά μετοχή.

Η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες μετά την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων και διατυπώσεων του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης του προμερίσματος, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) καθώς και η ημερομηνία έναρξης πληρωμής αυτού θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση η αποκοπή του δικαιώματος του προμερίσματος 2016/2017 θα πραγματοποιηθεί μετά την 17η Μαρτίου 2017 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap.