Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου χρήσης 2018/2019

Η Jumbo ΑΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.1 & 4.1.3.15.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη Συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρείας, αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2018/2019, ποσού (μικτό) ευρώ 0,19 ανά μετοχή, ήτοι:
• Ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος: Τετάρτη 08.05.2019. Ημερομηνία που είναι πριν την 17.05.2019 ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.
• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προμερίσματος (record date): Πέμπτη 09.05.2019.
• Ημερομηνία έναρξης καταβολής προμερίσματος: Τρίτη 14.05.2019.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.