Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της ανώνυμης εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία):

• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 15.06.2021.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την προαναφερόμενη ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2021
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ