ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια των από 15.07.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εκλέχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και συγκροτήθηκε αυτή σε σώμα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4706/2020, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής και να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον μέλη να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
2. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
3. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού των μελών της και λήγει την 15.06.2023 ώστε να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαθέτει κανονισμό λειτουργίας ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020.