ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της από 15.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 15.06.2021 συνεδρίασή του αφού συγκροτήθηκε σε σώμα εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την 16.06.2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και την επιστολή της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020, εξέλεξε ομόφωνα μεταξύ των μελών της ως Πρόεδρο αυτής την κα Ευανθία Ανδριανού και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Κα Ευανθία Ανδριανού του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Κος Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
3. Κος Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Διευκρινίζεται ότι κατά την από 15.06.2021 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι διετής και να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή αυτή λήγει την 15.06.2023), παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

/Uploads/Documents/AGM150621/Audit CommitteeMinutes_gr.pdf