Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.15 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία):
  • Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση 01.01.2020-31.12.2020: 14.04.2021 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.e-jumbo.gr) συγκεκριμένα στον ιστότοπο https://corporate.e-jumbo.gr/ και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).
  • Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020: 15.04.2021
(Σημείωση: Η ενημέρωση αναλυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 15:30)
  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 02.06.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή περαιτέρω μερίσματος για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020 καθώς κατά το 2020, η διοίκηση της εταιρείας προκατάβαλε το μέρισμα για τη χρήση του 2020 συνολικό ποσό 0,615 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής.
Σημειώνεται ότι για το 2021 πρόθεση της διοίκησης είναι να καταβάλει και πάλι με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσό ίσο με το μέρισμα της 12μηνης χρήσης 2018/2019 δηλαδή μικτού ποσού 0,47 ευρώ ανά μετοχή. Πρόθεση είναι η χρηματική διανομή να καταβληθεί αμέσως μετά την περίοδο τριών μηνών αδιάλειπτης και ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.