Ανακοίνωση

Καταβολή υπολοίπου χρηματικής διανομής

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου του 2022, η διοίκηση του Ομίλου διαβεβαίωσε τους μετόχους-συνεταίρους ότι -σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα- πρόθεση της είναι να διατηρηθεί στο ακέραιο η μερισματική πολιτική του 2021 και κατά το 2022.

Αυτό σημαίνει ότι για το 2022 θα διανεμηθεί μέρισμα συνολικού ύψους 0,77 EUR/ μετοχή.
Κατά συνέπεια:

Πέραν του μικτού ποσού 0,3850 ευρώ ανά μετοχή που αποφασίστηκε και διανεμήθηκε τον Ιανουάριο του 2022, ανακοινώθηκε και η πρόθεση της διοίκησης να διανείμει και το υπόλοιπο 0,3850 ευρώ ανά μετοχή και πάλι με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής εντός του επόμενου διμήνου.

Με την από 10.05.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Jumbo, η διοίκηση του Ομίλου υλοποιεί την δέσμευσή της και ανακοινώνει ότι προχωρά στην διανομή του υπολοίπου 0,3850 ευρώ ανά μετοχή και πάλι με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής.

Σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο:
• Ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής είναι η Πέμπτη 02 Ιουνίου 2022.
• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων έκτακτης χρηματικής διανομής (record date) η Παρασκευή 3η Ιουνίου 2022.
Η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2022.