ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017/2018 ΚΑΙ 2018/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε ο Τακτικός Φορολογικός Έλεγχος της εταιρίας για τις χρήσεις 2017/2018 και 2018/2019, ο οποίος διενεργήθηκε από το ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, από τον οποίο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις € 1,6 εκ. εκ των οποίων ποσό € 1,5 εκ. θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.