Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο

Με την από 17.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία θα προχωρήσει για το 2022 σε έκτακτη χρηματική διανομή από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2021. Αυτή ισοδυναμεί με μικτό ποσό 0,3850 ευρώ ανά μετοχή (μικτό).
Υπενθυμίζεται ότι με την από 19.01.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με την από 10.05.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία είχε υλοποίησει τη δέσμευσή της για διατήρηση της μερισματικής πολιτικής του 2021 και για το 2022 διανέμοντας συνολικά ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή (μικτό) με δύο ισόποσες διανομές.
Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.15 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής, ποσού (μικτό) ευρώ 0,3850 ανά μετοχή:
  • Ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής: 09.12.2022. Ημερομηνία πριν την 16.12.2022 που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων έκτακτης χρηματικής διανομής (record date): 12.12.2022.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής: 15.12.2022.
Η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2022
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ