Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.15 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία):
  • Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση 01.01.2021-31.12.2021: 12.04.2022 πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.e-jumbo.gr) συγκεκριμένα στον ιστότοπο https://corporate.e-jumbo.gr/ και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).
  • Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021: 12.04.2022, (Σημείωση: Η ενημέρωση αναλυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 12:00 τοπική ώρα)
  • Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 05.05.2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή περαιτέρω μερίσματος για τη χρήση 01.01.2021-31.12.2021 καθώς κατά το 2021, η διοίκηση της εταιρείας προκατάβαλε το μέρισμα για τη χρήση του 2021 συνολικό ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής.
Πάραυτα επισημαίνεται ότι για το 2022 πρόθεση της διοίκησης είναι να διατηρηθεί στο ακέραιο η μερισματική πολιτική του 2021.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2022
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ