ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Η JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα οικονομικά τους μεγέθη σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου και εννεαμήνου της χρήσης 2022, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

  • To γ' τρίμηνο 2022 (Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2022) οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 247,09 εκατ. από Ευρώ 229,11 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2021), δηλαδή αυξημένες κατά 7,85%. Για την περίοδο 01.01.2022 - 30.09.2022 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 601,09 εκατ. από Ευρώ 542,89 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,72%.
  • Κατά το γ' τρίμηνο 2022, τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 91,93 εκατ. από Ευρώ 88,01 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή αυξημένα κατά 4,45%. Για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 207,71 εκατ. από Ευρώ 191,25 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,60%.
  • Κατά το γ' τρίμηνο 2021, τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 83,03 εκατ. από Ευρώ 79,23 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή αυξημένα κατά 4,79%. Για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 181,11 εκατ. από Ευρώ 164,12 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,35%.

Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα. Κατά την 30/09/2022, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των Ευρώ 439,33 εκατ. έναντι Ευρώ 549,14 εκατ. κατά την 31.12.2021.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί οι πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση κατά 12% τον Οκτώβριο του 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ τον Νοέμβριο του 2022 κατέγραψαν αύξηση κατά 24% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021. Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο ξεκίνησε την λειτουργία του το νέο υπερ- κατάστημα στην πόλη Sibiu, στη Ρουμανία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία και τη δυναμική που παρουσιάζουν οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον κρίσιμο μήνα Δεκέμβριο, που λειτουργούν χωρίς τους περσινούς περιορισμούς που σχετίζονταν με τον Covid-19, η διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις του Δεκεμβρίου 2022 για τον Όμιλο θα ξεπεράσουν τις πωλήσεις του Δεκεμβρίου του 2019. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε εκτιμάται ότι οι πωλήσεις του Ομίλου για το σύνολο του 2022 θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 13% περίπου σε σχέση με το 2021 ή κατά 10% περίπου έναντι του 2019.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά συνεχώς την κατάσταση και προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις δοκιμάζουν τις αντοχές κάθε νοικοκυριού.

 H διοίκηση των Jumbo σε αυτή τη συγκυρία, αντιστέκεται σθεναρά μέσω της κερδοφορίας και της ισχυρής χρηματοοικονομικής της θέσης, με πυλώνες:

1. τη διαφύλαξη του μοντέλου της JUMBO απέναντι στον καταναλωτή όσον αφορά την σχέση τιμής με το προσφερόμενο προϊόν και

2. παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για χρηματική διανομή κάθε χρόνο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η διοίκηση της Εταιρείας υλοποίησε τη δέσμευσή της για διατήρηση της μερισματικής πολιτικής του 2021 και για το 2022 διανέμοντας συνολικά ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή (μικτό) με δύο ισόποσες διανομές τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο του 2022.

Στις 15 Δεκέμβριο 2022 θα επιβραβεύσει τους πιστούς μετόχους- συνεταίρους της με την πληρωμή νέας έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού € 0,3850 ανά μετοχή λόγω της καλής πορείας του 2022 και της αβεβαιότητας του 2023.

Ο Όμιλος Jumbo αξιοποιώντας την ισχυρή οικονομική του θέση και συνεχίσει απερίσπαστα, το επενδυτικό του πρόγραμμα για το 2023.

Για το 2023 αναμένεται να λειτουργήσουν δύο ακόμα υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία και ένα υπερ- κατάστημα στην Κύπρο.

Επίσης, αναμένεται να ξεκινήσει και η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στη Ρουμανία.
Σήμερα, ο Όμιλος JUMBO αριθμεί 83 καταστήματα 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία 16 στη Ρουμανία. Επιπλέον, στην Ελλάδα και στην Κύπρο λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr .

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 31 καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο). Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το πρώτο κατάστημα που θα φέρει το σήμα Jumbo και στο Ισραήλ.

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ