ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της από 05.07.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 06.07.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και συγκροτήθηκε αυτή σε σώμα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
2. Μάριος Λασανιάνος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
3. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού των μελών της και λήγει την 05.07.2025 ώστε να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη να υπερβεί την τριετία.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαθέτει κανονισμό λειτουργίας ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020.