Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της ανώνυμης εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία):

  • Ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 18.10.2023
  • Ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής: 23.11.2023. Εάν εγκριθεί η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής, η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί πριν από τη λήξη, την 15 Δεκεμβρίου 2023, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date): 24.11.2023.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής: 29.11.2023.
Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες αποκοπής της έκτακτης χρηματικής διανομής, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής τελούν υπό την αίρεση της σχετικής έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.