Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Οικονομικό Ημερολόγιο της ανώνυμης εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία):
• Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση 01.01.2022-31.12.2022: 11.04.2023 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.e-jumbo.gr) συγκεκριμένα στον ιστότοπο https://corporate.e-jumbo.gr/ και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).
• Ημερομηνία ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022: 12.04.2023
(Σημείωση: Η ενημέρωση αναλυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 15:30 τοπική ώρα)
• Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: 07.06.2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή περαιτέρω μερίσματος για τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022 καθώς εντός του 2022, η διοίκηση της εταιρείας κατέβαλε με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής το μέρισμα για τη χρήση του 2022 συνολικού ποσού 1,1550 ευρώ μικτό ανά μετοχή.
Πάραυτα επισημαίνεται ότι τον Μάρτιο του 2023, η διοίκηση προέβη σε έκτακτη χρηματική διανομή συνολικού ποσού 1,1550 ευρώ μικτό ανά μετοχή, ήτοι ποσό ίσο με το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στους Μετόχους για το 2022.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2023
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ