ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

To όνομα της Εταιρείας JUMBO είναι συνυφασμένο με τη χαρά και την ανεμελιά, καθώς εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια, έχει προσφέρει μέσω των προϊόντων της, άπειρες ώρες παιχνιδιού και δημιουργικότητας στα παιδιά. Η JUMBO έχει κερδίσει την αναγνώριση και εμπιστοσύνη μικρών και μεγάλων, συνεχίζοντας να είναι στο πλευρό των πελατών της, χαρίζοντας με τα προϊόντα της απλόχερα το χαμόγελο σε μικρούς και μεγάλους.

Η Jumbo λειτουργεί πάντοτε συμμορφούμενη με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τους κανόνες επιχειρηματικής ηθικής, καθώς και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και επιδιώκει την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Το πλαίσιο εταιρικής υπευθυνότητας της JUMBO αποτυπώνεται σε 4 κύριους άξονες:

1. Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Jumbo έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς ̟πρακτικές. Η Εταιρεία, έχοντας θέσει ως απώτερο στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της, οργανώνεται αυστηρά βάσει κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου. Στο πλαίσιο της ορθής Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Εταιρεία διαθέτει σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών, καθηκόντων, συμπεριφορών, ελεγκτικών μηχανισμών και δικλείδων ασφαλείας. Η εφαρμογή τους τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση και χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά ολόκληρου του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας.

2. Προϊόντα και τρόπος δραστηριοποίησης

Η Jumbo, σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα, εμπορεύεται προϊόντα που δίνουν αμέριστη χαρά στους καταναλωτές της και ιδιαίτερα στα παιδιά. Απαιτεί από τους προμηθευτές της να τηρούν τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με υλικά κατασκευής των προϊόντων, καθώς πρωταρχικής σημασίας για την Εταιρεία είναι η ικανοποίηση όλων των υποχρεωτικών νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τα προϊόντα.

Αναλόγως, οι πιστοποιήσεις των προϊόντων της Εταιρείας εξαρτώνται τόσο από τη φύση του προϊόντος, όσο και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που ισχύει για τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εταιρεία αξιολογεί σε συνεχή βάση αντιπροσωπευτικά δείγματα όλων των προϊόντων που πρόκειται να προμηθευτεί, ενώ εξετάζει ενδελεχώς τα χαρακτηριστικά τους, έχοντας ως γνώμονα την προστασία της υγεία και ασφάλειας των χρηστών/καταναλωτών.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει θεσπίσει κανάλια γραπτής επικοινωνίας με τους πελάτες της, καθώς η λήψη σχολίων βοηθά στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι επιστολές παραπόνων εξετάζονται προσεκτικά από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας και σε περίπτωση που κάποιο παράπονο δε μπορεί να επιλυθεί, διαχειρίζεται από πραγματογνώμονα.

3. Ανθρώπινο Δυναμικό

Τα εργασιακά θέματα και το περιβάλλον εργασίας αποτελούν ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για την Εταιρεία, καθώς οι εργαζόμενοι αποτελούν σημαντικούς συνεργάτες. Σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, των καταστημάτων και με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, στην Εταιρεία εφαρμόζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος είναι άμεσα προσβάσιμος σε όλους τους εργαζομένους και βρίσκεται αναρτημένος στο intranet της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία δίνει έμφαση:
  • Στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζόμενων.
  • Στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
  • Στην επικοινωνία με το σύνολο των εργαζομένων.
  • Στην αξιολόγηση της απόδοσης εφαρμόζοντας Σύστημα Αξιολόγησης εργαζομένων, προσαρμοσμένο σε κάθε βαθμίδα.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Εταιρεία συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, προσφέροντας την ευκαιρία σε φοιτητές για πρακτική εργασία. Επίσης, ενημερώνεται σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς και λαμβάνει μέρος σε προγράμματα του ΟΑΕΔ.

4. Περιβαλλοντικά θέματα

Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και προωθεί, κατά τα προβλεπόμενα και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, «φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της». Η JUMBO συμμετέχει στα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Συσκευασιών, Μπαταριών και Ηλεκτρικών Συσκευών από την πρώτη ημέρα έναρξης των υποχρεώσεων της. Για τον σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί στα καταστήματα της Εταιρείας κάδοι των αντίστοιχων συστημάτων προκειμένου να διευκολύνεται ο καταναλωτής στην απόθεση των προς ανακύκλωση υλικών.

Πρόσθετα, εφαρμόζει συστηματική συνεργασία με αδειοδοτημένους εταιρείες ανακύκλωσης χαρτιού, προκειμένου να συλλέγονται και να δεματοποιούνται τα υλικά συσκευασίας στα επιμέρους καταστήματα, διευκολύνοντας έτσι την διαδικασία ανακύκλωσης. Με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας, η Εταιρεία έχει επενδύσει σε σταθερή και κινητή υποδομή.

Στο πλαίσιο της φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας των καταστημάτων της Εταιρείας, καταβάλλεται επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των σχετιζόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Δείτε την σχετική έκθεση εδώ.