Ομίλου-Μητρικής

 • 2014 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2013/ 2014 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2013 - 30.09.2013 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 30.06.2013 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012/2013 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 31.03.2013 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 31.12.2012 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2012 - 31.12.2012 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2012/ 2013 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2012 - 2013 DOWNLOAD PDF
 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 30.09.2012 DOWNLOAD PDF
 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 30.06.2012 DOWNLOAD PDF