Ομίλου-Μητρικής

 • 2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015/2016 DOWNLOAD
 • 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD
 • 2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD
 • 2015 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 DOWNLOAD
 • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2015 - 2016 DOWNLOAD
 • 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2014 - 30.06.2015 DOWNLOAD
 • 2015 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014/2015 DOWNLOAD
 • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2014 - 2015 DOWNLOAD
 • 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2014 - 31.03.2015 DOWNLOAD
 • 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2014 - 31.12.2014 DOWNLOAD
 • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2014/ 2015 DOWNLOAD