Ομίλου-Μητρικής

 • 2019 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2018/2019 DOWNLOAD PDF
 • 2019 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2018 - 31.12.2018 DOWNLOAD PDF
 • 2018 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017/2018 DOWNLOAD PDF
 • 2018 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2017 - 31.12.2017 DOWNLOAD PDF
 • 2017 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016/2017 DOWNLOAD PDF
 • 2017 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2016 - 31.12.2016 DOWNLOAD PDF
 • 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2015 - 30.06.2016 DOWNLOAD PDF
 • 2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015/2016 DOWNLOAD PDF
 • 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD PDF
 • 2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD PDF
 • 2015 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 DOWNLOAD PDF