Ομίλου-Μητρικής

  • 2023 Investor and Analyst Conference Call Presentation- September 2023 DOWNLOAD
  • 2023 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01.2023-30.06.2023 DOWNLOAD
  • 2023 H1 2023 CONFERENCE CALL INVITATION DOWNLOAD
  • 2023 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2022 – 31.12.2022 (άνοιμα με iXBRL viewer) DOWNLOAD
  • 2023 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2022 – 31.12.2022 (zip) DOWNLOAD