Ομίλου-Μητρικής

 • 2023 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2022 – 31.12.2022 (άνοιμα με iXBRL viewer) DOWNLOAD
 • 2023 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2022 – 31.12.2022 (zip) DOWNLOAD
 • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2021-31.12.2021 DOWNLOAD
 • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2021 – 31.12.2021 (zip) DOWNLOAD
 • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2021 – 31.12.2021 (XHTML) DOWNLOAD
 • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.1.2020-31.12.2020 DOWNLOAD
 • 2020 ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2019
  (01.07.2019 – 31.12.2019)
  DOWNLOAD
 • 2019 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2018/2019 DOWNLOAD
 • 2018 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017/2018 DOWNLOAD
 • 2017 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016/2017 DOWNLOAD
 • 2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015/2016 DOWNLOAD