Ομίλου-Μητρικής

  • 2020 ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2019
    (01.07.2019 – 31.12.2019)
    DOWNLOAD