Ομίλου-Μητρικής

 • 2022 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 DOWNLOAD
 • 2021 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021 DOWNLOAD
 • 2020 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020 DOWNLOAD
 • 2019 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2018 - 31.12.2018 DOWNLOAD
 • 2018 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2017 - 31.12.2017 DOWNLOAD
 • 2017 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2016 - 31.12.2016 DOWNLOAD
 • 2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD
 • 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2014 - 31.12.2014 DOWNLOAD
 • 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2013 - 31.12.2013 DOWNLOAD
 • 2013 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2012 до 31.12.2012 DOWNLOAD
 • 2012
  Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2011 - 31.12.2011
  DOWNLOAD