Ομίλου-Μητρικής

 • 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2013 - 31.12.2013 DOWNLOAD
 • 2013 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2012 до 31.12.2012 DOWNLOAD
 • 2012
  Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2011 - 31.12.2011
  DOWNLOAD
 • 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2010 - 31.12.2010 DOWNLOAD
 • 2010 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2009 - 31.12.2009 DOWNLOAD
 • 2009 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2008 - 31.12.2008 DOWNLOAD
 • 2008 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2007 - 31.12.2007 DOWNLOAD