Ομίλου-Μητρικής

  • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2014/ 2015 DOWNLOAD
  • 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 - 2013 DOWNLOAD
  • 2005 01.07.2004 - 31.03.2005 DOWNLOAD
  • 2005 01.07.2004 - 31.12.2004 DOWNLOAD
  • 2004 01.07.2004 - 30.09.2004 DOWNLOAD