Ομίλου-Μητρικής

  • 2023 Investor and Analyst Conference Call Presentation- September 2023 DOWNLOAD
  • 2023 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01.2023-30.06.2023 DOWNLOAD
  • 2023 H1 2023 CONFERENCE CALL INVITATION DOWNLOAD