Ομίλου-Μητρικής

 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 30.09.2012 DOWNLOAD
 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 30.06.2012 DOWNLOAD
 • 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 - 2013 DOWNLOAD
 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 31.03.2012 DOWNLOAD
 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 31.12.2011 DOWNLOAD
 • 2012
  Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2011 - 31.12.2011
  DOWNLOAD
 • 2012 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2011/ 2012 DOWNLOAD
 • 2012 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2011 - 2012 DOWNLOAD
 • 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 - 2012 DOWNLOAD