Ομίλου-Μητρικής

  • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 30.09.2011 DOWNLOAD
  • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 30.06.2011 DOWNLOAD
  • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 31.03.2011 DOWNLOAD
  • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 31.12.2010 DOWNLOAD
  • 2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2010 - 31.12.2010 DOWNLOAD
  • 2011 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2010 - 2011 DOWNLOAD
  • 2011 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2010 - 2011 DOWNLOAD
  • 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 - 2011 DOWNLOAD