Ομίλου-Μητρικής

  • 2019 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2018/2019 DOWNLOAD PDF
  • 2019 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2018 - 31.12.2018 DOWNLOAD PDF