Ομίλου-Μητρικής

  • 2010 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 30.09.2010 DOWNLOAD
  • 2010 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009 - 2010 DOWNLOAD
  • 2010 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2009 - 30.06.2010 DOWNLOAD
  • 2010 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2009 - 31.03.2010 DOWNLOAD
  • 2010 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2009 - 31.12.2009 DOWNLOAD
  • 2010 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2009 - 31.12.2009 DOWNLOAD
  • 2010 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2009 - 2010 DOWNLOAD
  • 2010 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2009 - 2010 DOWNLOAD