Ομίλου-Μητρικής

  • 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2015 - 30.06.2016 DOWNLOAD
  • 2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015/2016 DOWNLOAD
  • 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD
  • 2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD