Ομίλου-Μητρικής

  • 2006 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2006 - 30.09.2006 DOWNLOAD
  • 2006 Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1.07.2005 - 30.06.2006 DOWNLOAD
  • 2006 Ετήσιες Οικονομικές Κατάστασεις 01.07.2005 - 30.06.2006 DOWNLOAD
  • 2006 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2005 - 31.03.2006 DOWNLOAD
  • 2006 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.07.2005 - 31.12.2005 DOWNLOAD
  • 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2005 - 2006 DOWNLOAD
  • 2006 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2005 - 2006 DOWNLOAD
  • 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α τρίμηνο του 2005 - 2006 DOWNLOAD