Ομίλου-Μητρικής

  • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2021-31.12.2021 DOWNLOAD
  • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2021 – 31.12.2021 (zip) DOWNLOAD
  • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2021 – 31.12.2021 (XHTML) DOWNLOAD
  • 2021 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021 DOWNLOAD
  • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.1.2020-31.12.2020 DOWNLOAD