Ομίλου-Μητρικής

  • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2013 - 30.09.2013 DOWNLOAD
  • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 30.06.2013 DOWNLOAD
  • 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012/2013 DOWNLOAD
  • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 31.03.2013 DOWNLOAD
  • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 31.12.2012 DOWNLOAD
  • 2013 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2012 до 31.12.2012 DOWNLOAD
  • 2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2012/ 2013 DOWNLOAD
  • 2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2012 - 2013 DOWNLOAD