Ομίλου-Μητρικής

 • 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2014 - 30.06.2015 DOWNLOAD PDF
 • 2015 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014/2015 DOWNLOAD PDF
 • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2014 - 2015 DOWNLOAD PDF
 • 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2014 - 31.03.2015 DOWNLOAD PDF
 • 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2014 - 31.12.2014 DOWNLOAD PDF
 • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2014/ 2015 DOWNLOAD PDF
 • 2014 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2014 - 31.12.2014 DOWNLOAD PDF
 • 2014 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2014 - 30.09.2014 DOWNLOAD PDF
 • 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013/2014 DOWNLOAD PDF
 • 2014 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2013 - 30.06.2014 DOWNLOAD PDF
 • 2014 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2013 - 31.03.2014 DOWNLOAD PDF