Ομίλου-Μητρικής

 • 2020 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020 DOWNLOAD
 • 2020 ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2019
  (01.07.2019 – 31.12.2019)
  DOWNLOAD
 • 2019 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2018/2019 DOWNLOAD
 • 2019 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2018 - 31.12.2018 DOWNLOAD
 • 2018 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017/2018 DOWNLOAD
 • 2018 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2017 - 31.12.2017 DOWNLOAD
 • 2017 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016/2017 DOWNLOAD
 • 2017 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2016 - 31.12.2016 DOWNLOAD
 • 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2015 - 30.06.2016 DOWNLOAD
 • 2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015/2016 DOWNLOAD
 • 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD