Ομίλου-Μητρικής

 • 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013/2014 DOWNLOAD
 • 2014 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2013 - 30.06.2014 DOWNLOAD
 • 2014 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2013 - 31.03.2014 DOWNLOAD
 • 2014 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2013 - 31.12.2013 DOWNLOAD
 • 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2013 - 31.12.2013 DOWNLOAD
 • 2014 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2013 - 2014 DOWNLOAD
 • 2014 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2013/ 2014 DOWNLOAD
 • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2013 - 30.09.2013 DOWNLOAD
 • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 30.06.2013 DOWNLOAD
 • 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012/2013 DOWNLOAD
 • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 31.03.2013 DOWNLOAD